Yahyalı Kaymakamlığı Kamu Hizmet Standardı

+-Yazdır
                       YAHYALI KAYMAKAMLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

 

1

 

3091 Sayılı Kanun gereğince Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları


1-Matbu Dilekçe

2-Kira Sözleşmesi

3-Tapu Belgesi

20 GÜN

2

Tüketici Sorunları Başvurusu


1-Fatura (2 nüsha)

2-Satış Fişi (2 nüsha)

3-Garanti Belgesi (2 nüsha)

4-Sözleşme ve varsa diğer belgeler (2 nüsha)

5-Plastik Dosya (1 adet)

6-Dilekçe (2 nüsha)
 

6 AY

3

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi


1- Matbu Dilekçe

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği

3- Vergi Levhası

4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi

5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi

6- TİB onaylı filtre programı
 

15 GÜN

4

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

1-Dilekçe

1 AY

5

Apostil Tasdiki


1-İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi okullar, Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler ve noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi
 

10 DK.

6

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)


1-Matbu Dilekçe

2-Mal Bildirim Formu (2 Adet)

 

15 GÜN

7

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Karar

1- Şikayet Dilekçesi ve varsa somut deliller

45 GÜN

8

Yurt Dışı Bakım Belgesi

1-Yurt Dışı Bakım Belgesi Formu

(İkamet edilen mahalle muhtarından onaylı)

2-Yapılan yardıma ait en son dekont

15 DK.

9

BİMER Başvuruları

1-Dilekçe

15 GÜN

10

Bilgi Edinme Başvurusu

1-Dilekçe

15 GÜN

11

Tapu İlmuhaberi Tasdiki


İlmuhaber üzerinde mahalle muhtarı ve iki azanın imzası
 

5 DK.

12

Yardım Toplama Faaliyeti İçin Başvuru


Yardım toplama talebinde bulunan kişilerden;

a. Gerçek kişilerden;

Yardım toplamanın amacı, şekli, süresi, ne miktarda yardım toplanacağı ve bu faaliyette çalıştırılacak kişi sayısını belirten bilgileri ihtiva eden dilekçe,

 
b. Tüzel kişilerden;
 
Yardım toplamanın amacı, şekli, süresi, faaliyet alanı, ne miktarda yardım toplanacağı ve faaliyette görevlendirileceklerin isimlerini ve yardım toplamada kullanılacak makbuz miktarını ihtiva eden yönetim kurulu kararının da ekleneceği dilekçe,

c. Faaliyette görevlendirileceklerin TC Kimlik Numaraları, İkametgah ve Adli Sicil Beyanları ile ikişer adet vesikalık fotoğrafları,(23.10.2009 tarih ve 2009/73 sayılı genelge)

dToplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayacak rapor ve keşif özeti gibi belgeler,

e. Yardım toplama faaliyetinde görevlendirilecekler arasında kamu görevlileri bulunuyorsa, 5072 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla bunlarla ilgili mülki amirden alınan izin belgesi,
 

60 gün

 

13

 

Dernek Kuruluşu

1-Gerçek veya tüzel en az yedi kurucu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış KuruluşBildirimi Formu(Dernekler Yönetmeliği Ek-2'de örneği bulunan), (4 adet)

2-Kuruluş Bildirimi.(4 adet)

3-Kurucuların Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4-Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişilerin adı, soyadı yerleşim yerleri ve imzalarını belirten liste

5-Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri

6-Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesi

7-Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde, tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişilerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi

İl Dernekler Müdürlüğü Onayına bağlı

14

Derneklere Ait Genel Kurul Evrakları


1-Genel Kurul Sonuç Bildirimi(1 adet)

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği
 

10 DK.

15

Dernek Beyannamesinin Verilmesi

Beyanname verme yükümlülüğü

Dernek yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini (EK- 21), mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler.

10 DK.

16

Siyasi Parti İlçe Genel Kurul Sonucu


1-Yönetim Kurulu Listesi (Seçim Müdürlüğünden alınan)

2-Genel Kurul Divan Tutanağı

3-Seçilen kişilerin adli sicil kayıtları

4-Seçilenlerin yerleşim yeri belgeleri

(4 adet dosya hazırlanarak Genel Kurul tarihinden itibaren 15 gün içinde Alındı Belgesi karşılığında Kaymakamlığa verilecek)
 

 

17

Siyasi Parti İlçe Teşkilatı Kuruluşu


1-İlçe teşkilatının kurulduğuna dair dilekçe

2-İlçe teşkilatını kurmak üzere yetkilendirilen kişiye ait İl teşkilatı tarafından verilen yetki belgesi

3-İlçe Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu İmzalı Listesi

4-Kurucuların adli sicil kayıtları

5-Kurucuların yerleşim yeri belgeleri

6-Kurucuların Nüfus Cüzdan Fotokopileri

(4 adet dosya hazırlanarak alındı belgesi karşılığında Kaymakamlığa verilecek)